Độc Hành Ca

Ớ kìa thiên hạ đang say Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười Nhớ ngươi nhạt thếch rượu đời. Tay vo chỏm tóc ta…