Chúc Xuân / Mừng Xuân

Chúc Xuân Bài xướng Nghiêng nghiêng cánh én báo tin xuân Ấm áp đông phong gọi thức vần Thi vút non cao mừng mặc khách…