Trường Xưa

TRƯỜNG XƯA TRONG NỖI NHỚ (thủ vĩ ngâm) Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Hoài niệm thời thơ một mái trường Niềm riêng lắng…