Điểm Danh / Nằm Bệnh

Điểm Danh Đại Hội năm nay thiếu Huệ Thu Đặc San đi kiếm khóc hu hu, Âm vang ngày ấy không còn sáng, Bóng dáng…