Hận Tình …!

Riêng tăng bạn thơ lão thành HTN “Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1) Cứ tưởng lòng…