Người Tù Không Bản Án

Người Tù Không Bản Án  (Kính Cẩn Họa) Để sống nên ta phải ráng ăn Ngục tù muốn thoát khó khăn khăn Cá ươn làm…