Sấm Ký / Lỡ Chí Tang Bồng

Sấm Ký Ô hô thế sự tự bềnh bồng Nam Bắc hà thời thiết lộ thông Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch Kình ngư…