Đêm Huyền Ảo / Sớm Lặng Yên

Đêm Huyền Ảo Mến tặng Triều Âm tác giả thi tác Sớm Lặng Yên. Đêm ồn ào khắp lầu cao phố lẽ Bịt mặt đứng…