74 tuổi tự vịnh

Mậu Tý xuân nay bảy bốn rồi Vị đời mặn lạt đọng bờ môi Tuổi xanh mất dạy thương thân mỗ Đầu bạc không hưu…