TA ĐỢI EM TỪ BA MƯƠI NĂM

Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm Buổi chiều xuống nhẹ nhàng. Con đường Đại Lộ Hậu Giang ít xe cộ, như rộng ra. An…