Kỷ niệm với thi lão tiền bối Trương Quân

Biết Cụ Trương Quân khi tôi còn là một học sinh tiểu học Trần Quốc Toản ở Thành Nội, Huế. Cụ là một viên chức…