TRẢ ĐŨA

Chủ quán: – Ông khách! Làm ơn trả tiền chẳn. Tiền cen nhiều quá đếm sao nổi! Khách: – Tiền cen không phải tiền à?…