Hoạ bài khai bút của ông Tú Trần

Thanh khí cùng chung mối cảm hoài Hoạ vần đâu dám hẹn ngày mai Phun châu  nhả ngọc đành thua bạn Đạp đất đội giời…