Tiếng Khóc Ðêm Tân Hôn

San Hô Thành, 22-9-2005Kính gởi chị Huệ Thu,……………Tôi xin gởi chị nguyên văn bài xướng có kèm sẵn lời giới thiệu của một nhân vật…