Tiễn Biệt Người Tình / Tình Tuyệt Vọng

Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) Tiễn Biệt Người Tình  Ngọn gió ngành xuân thổi phất phơ Khi đưa khi đón lại khi chờ…