Tự Thán

Tự Thán 3 Thà làm ngựa chứng giữa đồi hoang Chả thiết lồng son dẫu đúc vàng Thảm cỏ vần thêu viền bát ngát Vòm…