Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương Thiện, đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trong ngày 30/4/1975 và bị bắt tại tiểu…