Bài Ca Sông Dịch

Ðời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu Bàng bạc trường giang lạnh khói Ðìu hiu điệp khúc ly sầu Ðã mấy thời gian…