ĐOÀN TÀU & SÂN GA

Có người nói, đoàn tàu và tình yêu, có chỗ giống nhau, là đã đến và rồi sẽ đi! Nhưng riêng tôi, tôi vẫn nghĩ…