ngày trong phố / khi tôi …

ngày trong phố,  .. gửi bùi ngọc tô. cách con cú phóng lên tôi  đấy cái cách giận dữ của tay cách mạng lão làng…