Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Nguyên tác: Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸 寒雨連江夜入吳 平明送客楚山孤 洛陽親友如相問 一片冰心在玉壺 Phù Dung lâu tống Tân Tiệm Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô Bình minh…