Xã Xế Gửi Sài Môn Lý Thu

Gửi Sài Môn Lý Thu  Lâu nay nghe tiếng Lý Thu Hoặc xưa là Lý Đình Dù phải không? Là bà hay chính là ông?…