Kiểm diện

Trước khi ra khỏi nhà Kiểm nói với bà Sâm: “Bác gắng dỗ dành chắc nó chịu. Lên ở với bác trên đó, nó đỡ…